петък, 15 май 2015 г.

СТАРИТЕ СГРАДИ НА ВАРНА-ГРАД - 16.05.2015.

Общината издирва собствениците на 45 ценни сгради

28 април 2015, 07:02 | Росица Пенкова
  • Снимка: 
    Варнаутре.бг/архив

На други 11 вече са изготвени протоколи за нужните ремонти

Община Варна издирва собствениците на общо 45 сгради, които са част от архитектурното богатство на града, научи varnautre.bg. Това става ясно от справка за дейността на новото звено "Недвижимо културно наследство", което отскоро е част от архитектурната дирекция в общинската администрация.
На 24 април архитектите са изпратили искане до Агенцията по вписвания за предоставяне на информация за собствениците на 15 сгради, за които вече са изготвени протоколи с указания за аварийно-временно укрепване според изискванията на Закона за културното наследство. Предстои свикване на експертна комисия, която да установи състоянието на недвижимите културни ценности, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи.
За други 11 сгради вече има готови констативни протоколи на експертната комисия. В момента те се съгласуват с Националния институт за недвижимо културно наследство и след това ще бъдат предоставени на кмета, който в 14-дневен срок трябва да издаде заповед, задължаваща собствениците за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности. Ако собствениците не изпълнят заповедта в указания в заповедта срок общината ще направи ремонта за своя сметка като върху имота се вписва законна ипотека в полза на общината, за обезпечение на направените от тях разноски. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. Освен това по закон общината има право да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист.
Градските архитекти са изпратили искане и до шефа на дирекция "Местни данъци" да им предостави информация за собствениците на още 30 сгради - невдижими културни ценности, за които е установено, че са в лошо състояние.
В началото на годината община Варна изготви нов списък на недвижимите паметници на културата и те вече са 700. Документът вече трети месец чака одобрението на Министерството на културата. Въпреки това архитектите са поискали от шефа на дирекция "Общинска собственост" да установи в кои от паметниците Община Варна има собственост.
При получаване на актуална информация от институциите на всички собственици ще бъдат изпратени предупредителни писма за лошо състояние на сградите им. Акцията ще обхване 84 здания от досегашния списък на архитектурните паметници и 40, които са предложени за декларирани като такива при актуализирането на списъка тази година. Собствениците на всички 700 сгради в новия списък ще получат уведомителни писма за задълженията си по закон: да полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му; да уведомяват незабавно НИНКН, регионалните инспекторати по опазване на културното наследство и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за действия спрямо тях в нарушение на този закон; да съгласуват инвестиционните си проекти във връзка със защитените сгради: да предоставят необходимите документи и да осигуряват достъп и съдействие на компетентните органи при осъществяване на правомощията им, посочени в закона; да предоставят публичен достъп, когато ползването на недвижимата културна ценност е свързано с експозиционна дейност; да предоставят безплатен публичен достъп до недвижимата културна ценност за целите на научноизследователската дейност, при условие че не се пречи на нормалното й ползване и не се увреждат законните интереси на собственика, концесионера или ползвателя.
Публикуване на коментар